Effectif

Guards
M. Horobchenko 20 ans 3 0,0
A. Musiyenko 20 ans 7 3,6
S. Mykhailiuk 21 ans 7 20,4
I. Tkachenko 21 ans 7 9,6
I. Tyrtyshnyk 19 ans 7 5,3
M. Yagodin 19 ans 7 3,9
V. Zotov 21 ans 6 8,7
Forwards
I. Antonenko 21 ans 7 2,4
S. Pavlov 20 ans 7 12,4
I. Vatazhok 20 ans 7 2,1
Centers
D. Berozkin 21 ans 2 0,0
D. Skapintsev 20 ans 7 9,1

Ligues

Info

Pays
Ukraine