Effectif

Yen Chen Fu 21 ans 0 0
Spikers
Chen Chien-Chen 29 ans 0 0
Hsu Mei-Chung 27 ans 0 0
Hsu Wen-Chen 22 ans 0 0
Huang Chien-Feng 27 ans 0 0
Lee Hsing-Kuo 23 ans 0 0
Liu Hung-Min 25 ans 0 0
Wang Ming Chun 30 ans 0 0
Wu Tsung-Hsuan 24 ans 0 0
Middle Blockers
Chang Liang-Hao 24 ans 0 0
Chuang Shao-Chieh 24 ans 0 0
Lin Yi-Huei 21 ans 0 0
Liu Hong-Jie 25 ans 0 0
Setters
Lin Kuo-Chun 25 ans 0 0
Shih Hsiu-Chih 23 ans 0 0
Tai Ju-Chien 30 ans 0 0
Liberos
Li Chia-Hsuan 25 ans 0 0
Tung Li-Yi 24 ans 0 0

Ligues

Info

Pays
Taïwan